FCVănMinh:Cốnghiếnvàhơnthếnữa…

Dẫu có nhiều thay đổi nhưng lửa bao năm vẫn cháy, vẫn nhiệt thành như tinh thần của Văn Minh. Thay đổi không phải để mất đi mà để tiếp tục duy trì đam mê, tiếp tục cống hiến và đáp lại tình yêu nơi chảo lửa C500.